Opäť január. Ak ste kúpili, predali alebo kolaudovali nehnuteľnosť, treba podať daňové priznanie.

Opäť január. Ak ste kúpili, predali alebo kolaudovali nehnuteľnosť, treba podať daňové priznanie.

Ak ste vlani kúpili alebo predali nehnuteľnosť, zmenili vlastnícke podiely, preklasifikovali druh pozemku alebo kolaudovali stavbu, treba do konca januára podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Tú vám v máji vyrubí mesto alebo obec, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Na podrobnosti sme sa opýtali odborníčky Dagmar Bednárikovej zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Koho sa týka podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti?
Povinnosť podať priznanie sa vzťahuje na daňovníkov, ktorí sa v priebehu roka 2022, presnejšie v období od 2. 1. 2022 do 1. 1. 2023, stali vlastníkmi alebo majú nehnuteľnosť v nájme, v správe alebo v užívaní. Ide teda o daňovníkov, ktorí v predchádzajúcich rokoch nemali povinnosť podať priznanie, a v roku 2022 nadobudli do vlastníctva pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor, alebo sa stali správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. V ďalších rokoch sa už priznanie k tej istej nehnuteľnosti nepodáva, správca dane doručuje rozhodnutie o vyrubenej dani automaticky. Ďalšie daňové priznanie (čiastkové priznanie) sa podáva iba za predpokladu, že sa zmenia skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie dane - zmenami sú napríklad predaj alebo kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, kolaudácia, odstránenie stavby, zmena druhu pozemku, preklasifikovanie časti nehnuteľnosti na podnikanie, prístavba alebo nadstavba rodinného domu a podobne. Ak sa menili sadzby dane, alebo hodnota nehnuteľnosti, daňové priznanie sa z tohto titulu nepodáva.

Sú tam nejaké špecifiká?
Daň z nehnuteľností sa platí v aktuálnom roku (nie spätne, ako napr. pri dani z príjmov či dani z motorových vozidiel). V praxi to znamená, že v roku 2023 zaplatia daňovníci daň na rok 2023. Ak by daňovníci obstarali nehnuteľnosť 2. januára 2023, daňové priznanie podajú až v roku 2024. 

Kde sa viem dostať k tlačivu a ako ho treba vyplniť?
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré je k dispozícii priamo na obecnom alebo mestskom úrade, ako aj na webovom sídle ministerstva financií. Daňovník ho môže podať štandardne poštou, osobne (v podateľni oddelenia miestnych daní a poplatkov) alebo aj elektronicky, ak je táto možnosť u správcu dane sprístupnená. O tejto možnosti informuje mesto alebo obec na webovom sídle vo všeobecne záväznom nariadení, kde sú ustanovené podrobnosti o elektronickej komunikácii. V prípade osobného podania je vhodné predložiť aj fotokópiu listu vlastníctva a zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti. Daňovník si nemusí sám počítať daň. Daň vypočíta správca dane na základe sadzieb, ktoré sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení. Daňovník ale musí uviesť číslo parcely, orientačné číslo a súpisné číslo pri stavbách, číslo bytu pri bytoch a hlavne výmeru nehnuteľnosti. Výška dane sa odvíja od sadzby dane určenej pre konkrétny typ nehnuteľnosti a výmery nehnuteľnosti.

Platia aj tu nejaké výnimky?
Priznanie alebo čiastkové priznanie na rok 2023 sa podáva do 31. januára 2023, okrem výnimiek. Prvá, ak daňovník nadobudne nehnuteľnosti dedením v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňové priznanie sa podáva do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Druhá výnimka sa uplatňuje v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Aké sú najčastejšie chyby pri podávaní priznania k dani z nehnuteľnosti?
Medzi najčastejšie chyby patrí napríklad chýbajúci podpis daňovníka, nesprávne zaradenie nehnuteľnosti do príslušných kategórií, nevyplnené priľahlé pozemky...

Kedy sa daň z nehnuteľnosti platí?
Správca dane zasiela výmer približne v polovici mája príslušného roka. Daň sa platí po obdržaní výmeru, a to do 15 dní od nadobudnutia jeho právoplatnosti. Správca dane môže určiť platbu dane aj v splátkach. V prípade, že je daň vyššia ako 33 000 eur, mesto určí platenie dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach. Daň môže daňovník zaplatiť aj naraz, a to v lehote prvej splátky.

Viaceré mestá i obce avizovali zvyšovanie dane z nehnuteľnosti. Kde si viem overiť či suma stúpne?
Túto informáciu si vie daňovník overiť na webovom sídle mesta alebo obce. Sadzby dane z nehnuteľností sú uvedené v zákone o miestnych daniach s tým, že správca dane môže vo všeobecne záväznom nariadení stanoviť odlišné sadzby dane. Všeobecne záväzné nariadenie je zverejnené na webovej stránke obce alebo mesta, kde by mali byť všetky VZN, ktorými sa obec alebo mesto riadi. Niektoré samosprávy pristupujú k zvyšovaniu sadzieb daní z nehnuteľností, napr. mesto Prešov. Zvyšovať miestne dane plánuje aj Banská Bystrica, Žilina či Piešťany. Správcom dane z nehnuteľnosti je obec prípadne mesto, na území ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave spravuje daň magistrát hlavného mesta a ten poplatky nateraz nezvýšil.

Čo mám robiť ak v januári nestihnem podať priznanie? Hrozia pokuty?
V každom prípade podať daňové priznanie čo najskôr. Ak daňovník nepodá daňové priznanie v riadnom termíne, správca dane mu vymeria sankciu, a to najviac do výšky vyrubenej dane, od 5 eur do 3 000 eur, podľa závažnosti priestupku.

 

Zdroj: ZoznamRealit.Sk

 

Martin Augustiňák
Autor: Martin Augustiňák

Moje meno je Martin Augustiňák. Som konateľom realitnej kancelárie Alpha Reality s.r.o., ktorú som založil v roku 2017, no v realitách pôsobím aktívne už od roku 2011.

Práca realitného agenta ma nielen baví, ale aj vnútorne napĺňa, preto sa ju snažím vykonávať na profesionálnej úrovni.

Špecializujeme sa na sprostredkovanie a výkup nehnuteľností

Spolu s mojím tímom ponúkame klientom nadštandardné služby, ktoré neustále vylepšujeme a prispôsobujeme aktuálnym trendom na realitnom trhu. Poskytujeme služby ako 3D virtuálne prehliadky, zábery z dronu, pracujeme na sociálnych sieťach a zabezpečujeme kompletné služby spojené s financovaním a prevodom nehnuteľností.

Radi by sme našim klientom ukázali, že robiť rovnakú vec neznamená priniesť aj rovnaký výsledok. Každý agent je iný a povedzme si na rovinu, nie každý robí svoju prácu aj srdcom.

Hlavný dôvod, prečo nepodceňovať tak dôležitý životný krok ako je predaj nehnuteľnosti je ľudský príbeh, ktorý sa skrýva za každým predajom. Preto i my pristupujeme k našim klientom s ohľadom na všetky ich potreby.

Našim cieľom je spokojnosť klientov a odvedenie kvalitnej práce na vysokej úrovni. Snažíme sa budovať si dobré meno a povesť o čom svedčia pozitívne referencie našich klientov. A tie sú našou najväčšou odmenou.

Prosím, prečítajte si naše tipy, články . Verím, že vám tieto informácie pomôžu v rozhodovaní a že si pre predaj nehnuteľnosti zvolíte tú správnu cestu.

Martin Augustiňák - konateľ spoločnosti Alpha Reality

Používanie cookies - aby web fungoval ako má:

Aby ste na webe ľahko našli to, čo hľadáte, potrebujeme váš súhlas so spracovaním súborov cookies. Kliknutím na tlačidlo "Súhlasím" všetky cookies jednoducho povolíte.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom prehliadači. Podľa nich vás na našom webe spoznáme a zobrazíme vám web tak, aby všetko fungovalo správne a podľa vašich preferencií. Prehľad cookies a podmienky ich používania si môžete prečítať tu.

Nastavenie